Geen producten (0)

Algemene voorwaarden Sagewash Nederland


Artikel 1: Definities 
1.    Sagewash Nederland, gevestigd te Julianalaan 45, 4941 JB te Raamsdonksveer, KvK-nummer 68779771, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.  
2.    De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.  
3.    Partijen zijn verkoper en koper samen.  
4.    Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.  

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden 
1.    Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeen­komsten en leveringen van diensten of goederen door of namens verkoper.
2.    Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.  

Artikel 3: Betaling 
1.    De volledige koopsom wordt altijd meteen in de winkel voldaan.
2.    Betaalt koper niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft koper in gebreke, dan is verkoper gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.  
3.    Blijft koper in gebreke, dan zal verkoper tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot invordering komen voor rekening van de koper. Deze incassokosten worden berekend aan de
       hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.  
4.    In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar.
5.    Weigert koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door verkoper, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan verkoper te betalen.  

Artikel 4: Aanbiedingen, offertes en prijs 
1.    Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod. 
2.    Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn
       overeengekomen.  
3.    Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen. 
4.    De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koop­prijs inclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen. 

Artikel 5: Herroepingsrecht
1.    De consument krijgt het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 14 dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn begint te lopen
       vanaf het moment dat de (gehele) bestelling door de consument is ontvangen. 
2.    Er bestaat geen herroepingsrecht voor chemische of slechts kort houdbare producten.
3.    De consument kan een herroepingsformulier van verkoper gebruiken. Verkoper is gehouden dit terstond na de vraag van koper aan koper ter beschikking te stellen.  
4.    Indien koper gebruik maakt van het herroepingsrecht wordt deze niet ontslagen van de verplichting tot het voldoen van de bezorgkosten.
5.    Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te
       kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren
       en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele verzendverpakking aan verkoper retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst
1.    Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen,
       passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.  
2.    Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Verkoper stelt koper hiervan zo
       spoedig mogelijk op de hoogte.  
3.    Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht verkoper koper hierover vooraf schriftelijk in.  
4.    Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft verkoper daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.  
5.    In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan verkoper geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem
       kunnen worden toegerekend.  

Artikel 7: Oplevering en risico-overgang
1.    Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper naar koper.   

Artikel 8: Onderzoek, reclames
1.    Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, maar in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit
       en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen partijen zijn overeengekomen, althans dat kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die daaraan in het normale
       (handels)verkeer gelden. 
2.    Reclames met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde goederen moeten binnen 10 werkdagen na de dag van aflevering van de goederen door koper schriftelijk bij
       verkoper worden ingediend. 
3.    Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft verkoper het recht om óf te herstellen, óf opnieuw te leveren, óf om van levering af te zien en koper een creditnota te
       sturen voor dat deel van de koopprijs. 
4.    Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking kunnen niet aan verkoper worden tegengeworpen. 
5.    Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten dan wel onderdelen behorende bij diezelfde overeenkomst. 
6.    Na het verwerken van de goederen bij koper worden geen reclames meer geaccepteerd. 

Artikel 9: Monsters en modellen
1.    Is aan koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden. Dit is
       anders als partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te leveren zaak wel daarmee zal overeenstemmen. 

Artikel 10: Levering
1.    Levering geschiedt ‘af fabriek/winkel/magazijn’. Dit houdt in dat alle kosten voor koper zijn.
2.    Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter
       beschikking worden gesteld.
3.    Indien koper afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de zaak voor rekening en risico van koper
       op te slaan. 
4.    Indien de zaken worden bezorgd, is verkoper gerechtigd bezorg­kosten in rekening te brengen. 
5.    Indien verkoper gegevens van koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze gegevens aan verkoper ter beschikking heeft gesteld. 
6.    Een door verkoper opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn moet koper verkoper schriftelijk in gebreke stellen. 
7.    Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen dit anders schriftelijk zijn overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Verkoper is bij
       levering in delen gerechtigd deze delen afzonderlijk te factureren. 

Artikel 11: Overmacht
1.    Kan verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade.   
2.    Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan
       de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage,
       terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere
       storingen in het bedrijf van verkoper.  
3.    Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele
       verplichtingen jegens verkoper voldoen, tenzij zulks aan verkoper te verwijten is.
4.    Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan verkoper niet aan zijn verplichtingen jegens koper kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang
       verkoper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel
       of gedeeltelijk te ontbinden.
5.    Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft koper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief.

Artikel 12: Overdracht van rechten
1.    Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding
       met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.  

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht
1.    De bij verkoper aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van verkoper totdat koper de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan verkoper zich
       beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.  
2.    Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft verkoper het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel
       alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan verkoper worden tegengeworpen.  
3.    Verkoper is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
4.    Verkoper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud aan koper geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal
       en de polis op eerste verzoek ter inzage te geven.  
5.    Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruit­betaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft verkoper het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd
       totdat koper volledig en conform afspraak heeft betaald.  
6.    In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van koper zijn de verplichtingen van koper onmiddellijk opeisbaar.  

Artikel 14: Aansprakelijkheid 
1.    Verkoper en producent zijn niet aansprakelijk voor misbruik, schade, ongelukken geleden door de bediener.

Artikel 15: Klachtplicht
1.    Koper is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan verkoper. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat verkoper
       in staat is hierop adequaat te reageren.  
2.    Is een klacht gegrond, dan is verkoper gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen.

Artikel 16: Garanties
1.    Indien in de overeenkomst garanties zijn opgenomen, geldt het hiernavolgende. Verkoper garandeert dat het verkochte aan de overeenkomst beantwoordt, dat het zonder gebreken zal
       functioneren en dat het geschikt is voor het gebruik dat koper voornemens is ervan te maken. Deze garantie geldt voor een periode van één kalenderjaar na ontvangst van het verkochte 
       door koper en geldt enkel indien men het bewijs van aankoop kan tonen en niet voor vervangbare onderdelen (mondstuk, afsluitringen, snelkoppeling ed.) welke beschikbaar zijn. 
2.    De bedoelde garantie strekt ertoe om tussen verkoper en koper een zodanige risicoverdeling tot stand te brengen dat de gevolgen van een inbreuk op een garantie steeds volledig voor
       rekening en risico van verkoper komen en dat verkoper zich ter zake een inbreuk op een garantie nooit kan beroepen op artikel 6:75 BW. Het bepaalde in de vorige zin geldt ook als de
       inbreuk bij koper bekend was of bekend had kunnen zijn door het verrichten van onderzoek. 
3.    De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan
       wel geprobeerd hebben aan te brengen of het gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is. 
4.    Indien de door verkoper verstrekte garantie betrekking heeft op een door een derde geproduceerde zaak is de garantie beperkt tot de garantie die door die producent wordt verstrekt. 

Artikel 17: Privacy
1.   Sagewash Nederland hanteert separaat een uitgebreide privacyverklaring waarin wordt omschreven welke gegevens worden bewaard, voor welk, termijn en met welk doel. De privacyverklaring kan worden ingezien op de website of kan bij verkoper worden opgevraagd.

Artikel 18: Toepasselijk recht
1.    Op deze overeenkomst tussen verkoper en koper is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd.  
2.    De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
3.    Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen
       onverminderd van kracht.  

Artikel 19: Forumkeuze
1.    Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.